LAIVANRAKENTAJAIN KERHON SÄÄNNÖT

SKEPPSBYGGARKLUBBENS STADGAR

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Laivanrakentajain kerho (ruots. Skeppsbyggarklubben, engl. Shipbuilders’ Club) – lyhennettynä LRK. Näissä säännöissä käytetään lyhennystä Kerho. Kerhon kotipaikka on Espoo.

2 § Kerhon tarkoitus ja toiminta

Kerhon tarkoituksena on toimia Aalto-yliopistossa laivanrakennusta pää- tai sivuaineenaan opiskelevien yhdyssiteenä, sekä tukea ja edistää heidän opintojaan. Tarkoitustaan Kerho toteuttaa mm. Pitämällä yhteyttä meriteollisuuden yrityksiin Suomessa. Järjestämällä yritysexcursioita Suomessa ja ulkomailla. Toimimalla linkkinä opiskelijoiden, yliopiston henkilökunnan, sekä muiden yhdistysten välillä. Pitämällä huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista tarjoamalla kerhohuoneen jäsenten käyttöön. Järjestämällä jäsenilleen juhlia ja saunailtoja.

3 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi kerho kerää jäsenmaksuja, sekä hankkii sponsorointia alan yrityksiltä. Kerho voi myös vastaanottaa lahjoituksia.

4 § Kerhon kielet

Kerhon virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskieli on suomi.

5 § Jäsenet

Kerhon jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, ulkojäsenet sekä kunniajäsenet. Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Kerhon toiminnasta kiinnostunut luonnollinen henkilö, joka on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) jäsen. Muut voidaan hyväksyä ulkojäseniksi. Kerhon kunniajäseneksi voidaan Kerhon vuosikokouksen kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilö, joka on erityisesti ansioitunut Kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Vain varsinaisilla jäsenillä on oikeus äänestää yhdistyksen kokouksissa.

6 § Jäsenluettelo

Kerhon on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa.

7 §  Kokouksen koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa aikaisemmin julkaisemalla kutsu yhdistyksen sähköpostilistalla. Kutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja siinä käsiteltävät asiat.

8 §  Vuosikokoukset

  1. Kevätkokouksessa helmi-maaliskuussa vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään, myönnetäänkö vastuuvapaus niille, jotka ovat hoitaneet yhdistyksen hallintoa edellisenä vuonna. Lisäksi hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä.
  2. Syyskokouksessa marras-joulukuussa valitaan puheenjohtaja ja muu hallitus sekä toiminnantarkastajat seuraavaksi kalenterivuodeksi.

9 § Jäsenmaksut

Kerhon jäseniksi liittyvien tulee maksaa liittymismaksu, jonka suuruuden päättää yhdistyksen kokous vuosittain. Vuosittainen jäsenmaksu on kaikille jäsentyypeille ilmainen. Varsinainen jäsenyys on voimassa niin kauan kuin jäsen on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) jäsen. Valmistuttuaan jäsen erotetaan tai hän voi hakea ulkojäseneksi. Liittymismaksua ei peritä kunniajäseniksi hyväksytyiltä.

10 § Kerhon hallitus

Kerhon hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa. Hallitukseen kuuluu 3-12 jäsentä. Hallitusviroista pakollisia ovat puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin virat. Kerhon Kerhon hallituksessa toimimisen esteeksi voidaan katsoa, mikäli jäsen ei ole koko hallituskauden ajan AYY:n läsnäoleva jäsen, tai on muutoin kykenemätön hoitamaan tehtävää pitkäaikaisen poissaolon tai muun vastaavan syyn vuoksi.

11 § Kerhosta eroaminen

Jäsen voi erota Kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti Kerhon kokoukselle.

12 § Kerhosta erottaminen

Kerhon hallitus voi erottaa jäsenen, joka on törkeästi toiminut vastoin Kerhon tarkoitusta. Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle jäsenelle perusteluineen.

13 § Erottamispäätöksestä valittaminen

Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle, jonka täytyy tällöin vahvistaa päätös kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen päätöksestä erottamisesta ja se on käsiteltävä seuraavassa Kerhon kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

14 § Kerhon lakkauttaminen

Kerhon purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi kaikki sen varat siirtyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle.